ZAKUP APARATU USG

 Bircza  05.03.2013r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z przyznaniem   dla  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ASKLEPIOS „ W Birczy Wojciech Tomaka s.c. ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza dofinansowania na realizację projektu pod tytułem Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZAsklepios „ w Birczy w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie I.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości  ogłaszam zapytanie ofertowe na dostawę środka trwałego.

 

Szczegółowe określenie przedmiotu zlecenia:

 Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa sprzętu medycznego 

  1. Zakup aparatu ultrasonograficznego

 

Opis techniczne aparatu USG:

Opis wymaganych warunków technicznych znajduje się w formularzu ofertowym warunków zamówienia.

Kryteria techniczne podzielone zostały na cztery grupy:

1.      Oferowane wyposażenie (w standardzie),

2.      Głowice oferowane w standardzie,

3.      Wymagane możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert (do wbudowania w aparat),

4.      Wymagane możliwości rozbudowy systemu o inne głowice dostępne na dzień składania ofert

Część wymagań stanowią wymagania brzegowe, których niespełnienie powoduje automatyczne odrzucenie oferty.

 

Zapytanie ofertowe znajduje się również na stronie internetowej Beneficjenta:  www.asklepios.net.pl

Termin i miejsce wykonania zlecenia:

Termin: Do 31 maja 2013 r

Miejsce: NZOZ Asklepios w Birczy , ul Rynek 3/2,37-740 Bircza

Kryteria oceny ofert:

1.      Cena brutto oferty – 70%

Parametry techniczne – 30%

Metodologia obliczania kryteriów oceny szczegółowo opisana jest w formularzu ofertowego warunków zamówienia.

2.      Oferta powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące oferowanego wyrobu. W ofercie należy podać ważność oferty, cenę netto i brutto, termin realizacji zamówienia, informacje, dotyczące warunków gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu. Do oferty należy dołączyć wypełniony formularz ofertowy warunków zamówienia.będący podstawą wyboru oferty.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Do dnia 12.03.2013, godz. 24

NZOZ Asklepios w Birczy Wojciech Tomaka s.c.,  ul.Rynek 3/2 , 37-740 Bircza

lub na adres mailowy , biurobircza@asklepios.net.pl

Osoby do kontaktu: Wojciech Tomaka 608023258  , biurobircza@asklepios.net.pl

Strona internetowa: www.asklepios.net.pl

 Podmioty zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt w celu uzyskania formularza ofertowego warunków zamówienia. 

 

WYBRANO OFERTĘ FIRMY KOSMED